+387 33 765 285

Uslovi korištenja

All Hours je internetsko, pretplatničko, hostovano, podržano i upravljano rješenje na zahtjev („Usluga u oblaku”) koje pruža Špica International d.o.o. („ŠPICA”) na temelju pisane narudžbe. ŠPICA je i vlasnik web-mjesta www.allhours.com, sadržaja koji se na njemu nalazi te softverskih aplikacija.

Prihvaćanje Općih uvjeta predstavlja sklapanje pisanog ugovora, koji je pravno obvezujući za obje strane i vrijedi sve dok ga jedna od ugovornih strana ne raskine, kao što je navedeno u nastavku. ŠPICA zadržava pravo dopune i izmjene Uvjeta poslovanja bez prethodne obavijesti. ŠPICA će svejedno poduzeti razumne korake kako bi obavijestila korisnike o takvoj promjeni i omogućila jednostavnu proceduru korisnicima koji žele u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga odustati od ugovora i prestati upotrebljavati uslugu. ŠPICA nije odgovorna za nedostupnost Usluge u oblaku, pogreške i netočnosti u podacima ni za bilo kakvu posljedičnu štetu koju je korisnik pretrpio zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Usluge u oblaku.

ŠPICA korisnicima daje neisključivo, neprenosivo pravo koje vrijedi u cijelom svijetu za upotrebu Usluge u oblaku (uključujući njezinu implementaciju i konfiguraciju), sve materijale i dokumentaciju isključivo za interno poslovanje korisnika.

Usluga u oblaku može uključivati integracije s internetskim uslugama trećih strana (koje nisu ŠPICA ili njezine podružnice) kojima se pristupa putem Usluge u oblaku i koje podliježu uvjetima upotrebe koje postavljaju te treće strane. Internetske usluge trećih strana nisu dio usluge u oblaku i ne podliježu ovom Ugovoru.

OSOBNI PODACI I PRIVATNOST

Usluga All Hours prikuplja osobne podatke svojih korisnika i kao Usluga u oblaku omogućuje korisnicima da tamo obrađuju osobne podatke drugih korisnika. Prema Uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), ŠPICA je izvršitelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju u okviru All Hours, a korisnik se smatra voditeljem obrade. Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se ugovorom o obradi osobnih podataka u skladu s propisima EU. Ako korisnik želi ugovor u klasičnom papirnatom obliku, potpisan i datiran od obje strane, na zahtjev će mu se dostaviti potpisana PDF verzija.

ŠPICA se obvezuje ispuniti sve zahtjeve koji proizlaze iz odredbi zakona o zaštiti osobnih podataka na obrazloženi zahtjev korisnika. ŠPICA može korisniku naplatiti razumnu cijenu za ispunjavanje takvih zahtjeva.

Osobni podaci obrađuju se u skladu s Ugovorom o upotrebi podataka za All Hours. 

SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA

ŠPICA ima certifikat ISO27001 i poduzima sve razumne mjere kako bi podatke pohranjene u usluzi All Hours zaštitila od neovlaštene upotrebe te spriječila neovlašteni pristup usluzi All Hours i njezinim podacima. Usluga All Hours omogućuje administratorskim korisnicima (administratorima) spremanje i obradu osobnih podataka drugih korisnika te upravljanje osobnim podacima drugih korisnika, primjerice djelatnika, privremenog osoblja, podizvođača i drugih osoba za koje se prikupljaju informacije o mjerenju vremena. Administratori korisnika odgovorni su za zaštitu privatnosti prikupljenih osobnih podataka kojima se upravlja u Usluzi u oblaku. ŠPICA slijedi najbolje poslovne prakse za zaštitu korisničkih podataka, kao što su sigurna komunikacija, šifriranje podataka, identifikacija i autorizacija korisnika, upravljanje pravima, sigurno spremanje i redundantnost. Svi korisnički podaci spremaju se na poslužiteljima u sigurnom operacijskom okruženju. Poslužiteljski softver za All Hours radi u višeklijentskom (multi-tenant) okruženju s logičkom izolacijom klijenata u infrastrukturi Microsoft Azure. Iako je ŠPICA poduzela sve razumne korake kako bi što više smanjila rizik od gubitka podataka, uključujući redovito arhiviranje, ŠPICA ne preuzima odgovornost za bilo kakvu nemogućnost vraćanja podataka ili općenito za gubitak podataka. Kako bi se olakšalo očuvanje podataka u slučaju kvara, gubitka ili otkazivanja Usluge u oblaku, ŠPICA osigurava nesmetan izvoz podataka tijekom aktivnog najma usluge. ŠPICA se obvezuje bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti korisnike o sigurnosnim incidentima te incidentima povezanima s privatnosti i zaštitom podataka.

Korisnik je odgovoran za svoje podatke unesene u Uslugu u oblaku. Korisnik ŠPICI daje neisključivo pravo na obradu takvih podataka isključivo za pružanje i podršku Usluge u oblaku.

ŠPICA će nakon isteka ugovora izbrisati korisničke podatke koji će ostati na poslužiteljima na kojima se nalazi Usluga u oblaku, osim ako mjerodavni zakon ne zahtijeva pohranu.

UVJETI NAJMA

Najam Usluge u oblaku plaća se na mjesečnoj ili godišnjoj razini i naplaćuje se prema broju krajnjih korisnika pri najmu Usluge u oblaku. 

Najam se naplaćuje na početku trajanja najma. Mjesečna najamnina može varirati ovisno o stvarnom broju krajnjih korisnika. Naplaćuje se automatski na temelju maksimalnog broja korisnika u prethodnom mjesecu. Račun se izdaje prema navedenoj cijeni, valuti dostupnoj za zemlju porijekla korisnika i tečaju kojeg upotrebljava sustav blagajne. 

Godišnja pretplata, ako je tako ugovoreno, naplaćuje se unaprijed prema tada dogovorenom broju korisnika. Sve promjene u broju stvarnih krajnjih korisnika izračunavaju se na sljedeći način: 

- ako se dodaju novi krajnji korisnici, razlika se plaća u mjesecima nakon dodavanja novih krajnjih korisnika;

- ako se broj krajnjih korisnika smanji, ŠPICA će korisniku izdati kredit koji će se uzeti u obzir na početku novog obračunskog razdoblja ili pri dodavanju krajnjih korisnika.

Najam se može otkazati u bilo kojem trenutku s pomoću postavke u glavnom izborniku. Unatoč takvom otkazivanju, već plaćena mjesečna ili godišnja najamnina neće se vratiti. Jednostavan i jasan postupak otkazivanja dostupan je na zaslonu Račun. Kupac je isključivo odgovoran za ispravno otkazivanje računa. Poruke e-pošte ne prihvaćaju se kao otkazivanja. ŠPICA zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ukinuti bilo koji korisnički račun i odbiti bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Usluge u oblaku ili bilo koje druge usluge koju pruža ŠPICA.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Pri upotrebi Usluge u oblaku korisnik ne smije:

• rastavljati, dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering, kopirati, prevoditi ili proizvoditi izvedene proizvode, osim ako je to propisano zakonom;

• prenijeti sadržaj ili podatke koji su nezakoniti ili krše prava intelektualnog vlasništva, ili

• zaobići ili ugroziti rad ili sigurnost Usluge u oblaku.

ŠPICA može obavljati analize u kojima može djelomično upotrebljavati informacije koje proizlaze iz upotrebe Usluge u oblaku od strane korisnika. Analize će biti anonimizirane i agregirane te će se smatrati povjerljivima. Primjeri kako će se takve analize upotrebljavati su: optimizacija resursa i servisne podrške, istraživanje i razvoj, automatizirani postupci koji omogućuju kontinuirano poboljšanje, optimizacija učinkovitosti usluge i razvoj novih proizvoda i usluga tvrtke ŠPICA, provjera sigurnosti i cjelovitosti podataka, interno planiranje potražnje, podatkovni proizvodi kao što su industrijski trendovi i razvoj, indeksi i anonimno rangiranje.

ŠPICA jamči da tijekom trajanja najma: (a) ovaj ugovor i prateća dokumentacija točno opisuju primjenjive administrativne, fizičke i tehničke mjere za osiguranje sigurnosti i zaštitu povjerljivosti i cjelovitosti korisničkih podataka, (b) ŠPICA neće značajno smanjiti cjelokupnu sigurnost Usluge u oblaku; (c) Usluga u oblaku u osnovi će djelovati u skladu s povezanom korisničkom dokumentacijom, (d) neće kršiti registrirana prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

Za svaki prekršaj gore navedenog jamstva korisnikov isključivi pravni lijek jest raskid najma.

Tvrtka ŠPICA nije odgovorna za gubitak, uključujući gubitak dobiti, izravan ili slučajan gubitak, gubitak podataka, nefunkcioniranje Usluge u oblaku ili njezinih funkcija u sljedećim slučajevima:

• gubitak se ne može reproducirati ili pripisati tvrtki ŠPICA ili u slučajevima kad se Usluga u oblaku ne upotrebljava u skladu s ovim Ugovorom;

• korisnik nije ispravno ispunio svoju obvezu suradnje ili nije poslušao savjet tvrtke ŠPICA;

• šteta je nastala zbog više sile.

Ukupna kumulativna odgovornost tvrtke ŠPICA za štetu nanesenu korisniku ili potraživanja po ovom ugovoru ograničena je na najviše 10 % vrijednosti zakupnine plaćene u posljednjih šest mjeseci, osim u slučajevima kad ŠPICA prouzroči štetu korisniku namjerno ili iz krajnje nepažnje.

NAJAM HARDVERA

Osim najma Usluge u oblaku, korisnik od tvrtke ŠPICA može iznajmiti i hardver („hardver”) ako je tako dogovoreno u posebnoj narudžbenici. Hardver je prema ovom ugovoru isključivo vlasništvo tvrtke ŠPICA, a korisnik stječe samo pravo upotrebe.

Korisnik je isključivo odgovoran za zaštitu hardvera od oštećenja (osim normalnog habanja). Korisnik poduzima sve razumne mjere opreza kako bi spriječio gubitak ili oštećenje hardvera te oštećenje osoba i imovine njegovom upotrebom. Korisnik ne smije mijenjati hardver. Na zahtjev korisnika, ŠPICA će osigurati kvalificirano osoblje za popravak, zamjenu ili namještanje hardvera u razumnom roku kako bi se osiguralo da on radi u skladu sa specifikacijama. Trošak ove usluge uključen je u cijenu najma hardvera navedenu u narudžbenici za razdoblje najma. Ako je hardver oštećen zbog nemara ili nesmotrenosti korisnika, korisnik je isključivo odgovoran za sve odgovarajuće popravke hardvera.

Tvrtka ŠPICA bit će odgovorna za pogreške koje su pokrivene jamstvom proizvođača.

Korisnik se obvezuje hardver prema ovom ugovoru upotrebljavati isključivo za svoje potrebe i neće ga iznajmljivati trećim osobama.

Nakon isteka najma hardvera korisnik će, na pisani zahtjev tvrtke ŠPICA, omogućiti tvrtki ŠPICA uklanjanje zakupljenog hardvera u roku od 8 dana nakon poziva. Trošak uklanjanja snosi korisnik.

Ako je nakon isteka ugovora hardver oštećen ili ne radi u trenutku povrata, pružatelj ima pravo na naknadu štete i otklanjanje pogreške.

Ako korisnik ne želi dopustiti uklanjanje hardvera na kraju najma, tvrtki ŠPICA mora platiti ugovornu kaznu u iznosu jednakom 10 % cijene najma hardvera za svaki dan kašnjenja, a plaćanje te kazne nije osnova za upotrebu hardvera.

NEPLAČANJE I STANJE MIROVANJA

Korisnik račun mora platiti u roku od 35 dana od datuma računa. Ako se usluga All Hours ne plati u roku od 30 dana od datuma dospijeća, Usluga u oblaku ući će u stanje mirovanja. U tom stanju još uvijek se obavlja bilježenje vremena u stvarnom vremenu. Neaktivni računi u takvom stanju ostaju 90 dana. Tijekom tog razdoblja račun se može ponovo aktivirati plaćanjem mjesečnog najma, prema cijeni koja vrijedi u mjesecu zadnje aktivne upotrebe. Računi u mirovanju automatski se brišu nakon 90 dana.

TEHNIČKA PODRŠKA

ŠPICA korisniku pruža tehničku podršku.

Zahtjev za tehničku podršku korisnik šalje u pisanom obliku (putem web-stranice ili na e-adresu za podršku – help@allhours.com). Odjel za korisničku podršku na takve će zahtjeve odgovoriti u razumnom roku (obično isti ili sljedeći radni dan), ali ne može jamčiti da će na takve zahtjeve odgovoriti u roku koji ispunjava očekivanja korisnika ili da će odgovor biti u potpunosti zadovoljavajući za korisnika.

DOSTUPNOST USLUGE U OBLAKU I OGRANIČENO JAMSTVO 

ŠPICA jamči da nedostupnost Usluge u oblaku All Hours neće ukupno prelaziti 1 sat mjesečno, a takvo jamstvo vrijedi samo za zahtjeve koji se temelje na pisanim prijavama nedostupnosti koje je podnio korisnik. Svaka prijava mora sadržavati točno vrijeme i trajanje nedostupnosti. Izvješća o nedostupnosti moraju se dostaviti najkasnije 7 dana nakon nedostupnosti. 

Planirano održavanje Usluge u oblaku isključeno je iz jamstva. ŠPICA će uložiti razumne napore da korisnika o takvom održavanju obavijesti najmanje 48 sati unaprijed, navodeći očekivano maksimalno trajanje. 

Slučajevi nedostupnosti uzrokovani pružateljima usluga hostinga, odnosno Microsoft Azure, Amazon IoT uslugama i korisnikovim pružateljima internetskih usluga ili slučajevi povezani s drugim uzrocima koji su izvan kontrole tvrtke ŠPICA isključeni su iz jamstva. 

Jamstvom nisu pokriveni slučajevi nedostupnosti koji su primijećeni automatskim nadzorom, no nije iz otkrio nijedan korisnik, kao i slučajevi kraći od 5 minuta.

U slučaju kršenja jamstva dostupnosti, kupcu će se izdati kredit u iznosu od 50 % najma za mjesec u kojem je došlo do kršenja jamstva.  

POREZI

Sve cijene izražene su bez ikakvih poreza, pristojbi ili naknada koje naplaćuje porezna uprava. Kupci izvan EU odgovorni su za plaćanje svih takvih poreza, carina ili naknada. Korisnici iz EU tretiraju se u skladu s poreznim pravilima EU-a kako slijedi:

• Poslovnim korisnicima iz EU ne naplaćuje se slovenski PDV, ali moraju dostaviti svoj EU PDV registracijski broj.

• Neposlovnim korisnicima iz EU naplaćuje se dodatnih 22 % slovenskog PDV-a.

• Svim poslovnim i neposlovnim korisnicima iz Slovenije naplaćuje se dodatnih 22 % slovenskog PDV-a.

VAŽEĆI ZAKON

Ugovor i svi zahtjevi koji se odnose na predmet ugovora bit će uređeni i tumačeni u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, bez pozivanja na njegova proturječna načela. Za sve sporove isključivo će biti odgovorni sudovi u Ljubljani. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i Jedinstveni zakon o transakcijama računalnih informacija (gdje je primjenjivo) ne primjenjuju se na ugovor.

Strana tužbu za svaki zahtjev koji se odnosi na ovaj Ugovor i njegov sadržaj mora podnijeti u roku od godinu dana od datuma kad je stranka saznala ili je trebala, nakon razumne istrage, postati svjesna činjenica na kojima se tužba temelji.

VALJANOST

Početak valjanosti: 01. 06. 2022

Zadnje ažuriranje: 31. 05. 2022

Ova verzija zamjenjuje sve prethodne verzije.

KONTAKT-PODACI

Špica Systems d.o.o.

Mehmeda Spahe 10

Bosna i Hercegovina

www.spica.ba