+386 1 568 08 27

Pogoji poslovanja

Storitev All Hours je spletna, naročniška, gostujoča, podprta in upravljana rešitev na zahtevo (“Oblačna storitev”), ki jo zagotavlja Špica International d.o.o. (“ŠPICA”) na podlagi pisne naročilnice. ŠPICA je tudi lastnik spletnega mesta www.allhours.com, njegove vsebine in programske aplikacije.

Sprejetje Pogojev poslovanja predstavlja sklenitev pisne pogodbe, ki je pravno zavezujoča za obe stranki in velja, dokler je ena od pogodbenih strank ne odpove, kot je določeno v nadaljevanju. ŠPICA si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe Pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. ŠPICA bo kljub temu sprejela razumne ukrepe, da bi obvestila uporabnike o takšni spremembi ter omogočila enostaven postopek za uporabnike, ki bi želeli kadar koli in iz kakršnega koli razloga odstopiti od pogodbe in prenehati uporabljati storitev. ŠPICA ni odgovorna za nerazpoložljivost Oblačne storitve, napake in netočnosti v podatkih ali za kakršno koli posledično škodo, nastalo uporabniku zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe Oblačne storitve.

ŠPICA podeljuje uporabnikom neizključno, neprenosljivo pravico, ki velja za cel svet, do uporabe Oblačne storitve (vključno z njeno implementacijo in konfiguracijo), vseh materialov in dokumentacije izključno za notranje poslovanje uporabnika.

Oblačna storitev lahko vključuje integracije s spletnimi storitvami tretjih oseb (drugih kot ŠPICA in njene povezane družbe), do katerih se dostopa prek Oblačne storitve in za katere veljajo pogoji uporabe, ki jih določijo te tretje osebe. Spletne storitve tretjih ponudnikov niso del Oblačne storitve in ta pogodba zanje ne velja.

OSEBNI PODATKI IN ZASEBNOST

Storitev All Hours zbira osebne podatke svojih uporabnikov in kot oblačna storitev omogoča uporabnikom, da zbirajo osebne podatke drugih uporabnikov. V skladu z uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je ŠPICA obdelovalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru All Hours, uporabnik pa se šteje za upravljavca. Ti Pogoji poslovanja se štejejo za pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov skladno z uredbo EU. Če uporabnik želi pogodbo v klasični papirni obliki, ki jo podpišeta in datirata obe strani, mu bo na zahtevo zagotovljena podpisana različica PDF.

ŠPICA se zavezuje, da bo na utemeljeno zahtevo uporabnika izpolnila vse njegove zahteve, ki izhajajo iz določb zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. ŠPICA lahko uporabniku zaračuna razumne stroške izpolnjevanja takšnih zahtev.

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z All Hours sporazumom o uporabi podatkov

VARNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

ŠPICA ima certifikat ISO27001 in sprejme vse razumne ukrepe za zaščito podatkov, ki se hranijo v All Hours, pred nepooblaščeno uporabo ter za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do storitve All Hours in njenih podatkov. All Hours dovoljuje administrativnim uporabnikom (admins), da hranijo, obdelujejo in upravljajo osebne podatke drugih uporabnikov, kot so zaposleni, začasno najeta delovna sila, podizvajalci in druge osebe, katerih informacije za spremljanje časa se zbirajo. Administratorji uporabnika so odgovorni za varovanje zasebnosti osebnih podatkov, ki se zbirajo in upravljajo v Oblačni storitvi. ŠPICA sledi najboljšim poslovnim praksam za zaščito podatkov uporabnikov, kot so varna komunikacija, kriptiranje podatkov, identifikacija in avtorizacija uporabnikov, upravljanje pravic, varno shranjevanje in redundanca. Vsi podatki uporabnikov so shranjeni na strežnikih v varnem operacijskem okolju. Strežniška programska oprema All Hours deluje v večuporabniškem (multi-tenant) okolju z logično izolacijo najemnika v infrastrukturi Microsoft Azure. Čeprav je ŠPICA sprejela vse razumne ukrepe, da bi čim bolj zmanjšala tveganja izgube podatkov, vključno z rednim arhiviranjem, ŠPICA ne prevzema odgovornosti za morebitno nezmožnost povrnitve podatkov ali izgubo podatkov na splošno. Za lažjo ohranitev podatkov v primeru okvare, izgube ali odpovedi Oblačne storitve ŠPICA zagotavlja nemoten izvoz podatkov tekom trajanja aktivnega zakupa storitve. ŠPICA se zavezuje, da bo uporabnike brez nepotrebnega odlašanja obveščala o varnostnih incidentih ter incidentih v zvezi z zasebnostjo in varstvom podatkov.

Uporabnik je odgovoren za svoje podatke, ki jih vnaša v Oblačno storitev. Uporabnik ŠPICI podeljuje neizključno pravico do obdelave takšnih podatkov izključno za zagotavljanje in podporo Oblačne storitve.

Ob izteku pogodbe bo ŠPICA izbrisala podatke uporabnika, ki bodo ostali na strežnikih, ki gostijo Oblačno storitev, razen če veljavna zakonodaja ne zahteva hrambe.

POGOJI ZAKUPA

Zakup Oblačne storitve se plačuje na mesečni ali letni osnovi in se zaračuna glede na število končnih uporabnikov ob zakupu Oblačne storitve. 

Zakup se zaračuna na začetku zakupne dobe. Mesečna zakupnina se lahko spreminja glede na dejansko število končnih uporabnikov. Obračuna se samodejno glede na največje število uporabnikov v preteklem mesecu. Račun se izda glede na navedeno ceno, valuto, ki je na voljo za državo izvora uporabnika, in menjalni tečaj, ki ga uporablja sistem blagajne. 

Letna naročnina, če je tako dogovorjeno, se obračuna vnaprej glede na takrat dogovorjeno število uporabnikov. Morebitne spremembe v številu dejanskih končnih uporabnikov se obračunajo na naslednji način: 

- če se dodajajo novi končni uporabniki, se razlika plača v naslednjih mesecih po dodajanju novih končnih uporabnikov;

- če se število končnih uporabnikov zmanjša, bo ŠPICA za uporabnika izdala dobropis, ki se bo upošteval na začetku novega obračunskega obdobja ali ob dodajanju končnih uporabnikov.

Zakup se lahko odpove kadar koli na način sledenja nastavitve v glavnem meniju. Kljub takšni odpovedi se že plačana mesečna ali letna zakupnina ne vrača. Na zaslonu Račun je na voljo preprost in jasen postopek odpovedi. Stranka je izključno sama odgovorna za pravilno odpoved računa. E-poštna sporočila se ne sprejemajo kot odpoved. ŠPICA si po lastni pridržuje pravico, da preneha ali odpove račun katere koli stranke in da kadar koli in iz kakršnega koli razloga zavrne vsako trenutno ali prihodnjo uporabo Oblačne storitve ali katere koli druge storitve ŠPICE.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Uporabnik pri uporabi Oblačne storitve ne sme:

• razstaviti, dekompilirati, izvesti obratnega inženiringa, kopirati, prevajati ali izdelovati izvedenih produktov, razen v primeru, ko zakon to omogoča;

• nalagati vsebine oziroma podatkov, ki so nezakoniti oziroma ki kršijo pravice intelektualne lastnine, ali

• zaobiti ali ogroziti delovanje ali varnost Oblačne storitve.

ŠPICA lahko izdeluje analize, pri katerih lahko deloma uporabi informacije, ki izhajajo iz uporabe Oblačne storitve s strani uporabnikov. Analize bodo anonimizirane in agregirane in se bodo štele za zaupne podatke. Primeri, kako se bodo takšne analize uporabljale, so: optimizacija resursov in podpora storitvi, raziskave in razvoj, avtomatizirani postopki, ki omogočajo stalne izboljšave, optimizacija učinkovitosti storitve in razvoj novih produktov in storitev ŠPICE, preverjanje varnosti in celovitosti podatkov, notranje načrtovanje povpraševanja, podatkovni produkti, kot so trendi in razvoj industrije, indeksi in anonimno rangiranje.

ŠPICA jamči, da tekom trajanja zakupnega razmerja: (a) ta pogodba in pripadajoča dokumentacija točno opisujeta veljavne administrativne, fizične in tehnične ukrepe za zagotovitev varnosti ter zaščito zaupnosti in celovitosti podatkov uporabnika, (b) ŠPICA ne bo bistveno zmanjšala splošne varnosti Oblačne storitve, (c) Oblačna storitev bo v bistvenih delih delovala skladno s pripadajočo uporabniško dokumentacijo, (d) ne bo kršila registriranih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

Za vsako kršitev zgornjega jamstva je izključno pravno sredstvo uporabnika prekinitev zakupnega razmerja.

ŠPICA ni odgovorna za izgubo, vključujoč izgubo profita, posredno ali naključno izgubo, izgubo podatkov, nedelovanje Oblačne storitve ali njenih funkcionalnosti, če:

• izgube ni mogoče reproducirati ali je ni mogoče pripisati ŠPICI ali v primerih, ko se Oblačna storitev ne uporablja v skladu s to pogodbo;

• uporabnik ni pravilno izpolnil svoje dolžnosti sodelovanja ali ni upošteval nasveta ŠPICE;

• je škoda posledica višje sile.

Skupna kumulativna odgovornost ŠPICE za škodo uporabniku ali zahtevke po tej pogodbi je omejena na največ 10 % vrednosti zakupnine, plačane v zadnjih šestih mesecih, razen v primerih, ko ŠPICA škodo uporabniku povzroči z naklepom ali iz hude malomarnosti.

NAJEM STROJNE OPREME

Poleg zakupa Oblačne storitve lahko uporabnik od ŠPICE najame strojno opremo („strojna oprema“), če bo tako dogovorjeno v posebni naročilnici. Strojna oprema po tej pogodbi je izključna last ŠPICE, uporabnik pa pridobi samo pravico do njene uporabe.

Uporabnik je izključno odgovoren za zaščito strojne opreme pred škodo (razen običajne obrabe). Uporabnik sprejme vse razumne previdnostne ukrepe, da prepreči izgubo ali poškodbo strojne opreme ter poškodbe oseb in premoženja z njeno uporabo. Uporabnik ne sme spreminjati strojne opreme. ŠPICA na zahtevo uporabnika zagotovi usposobljeno osebje za popravilo, zamenjavo ali prilagoditev strojne opreme v razumnem času, da zagotovi njeno delovanje v skladu s specifikacijami. Stroški te storitve so vključeni v ceno najema strojne opreme, ki je navedena na naročilnici za obdobje najema. Če je strojna oprema poškodovana zaradi malomarnosti ali nepremišljenosti uporabnika, je ta izključno odgovoren za vsa zadevna popravila strojne opreme.

ŠPICA bo odgovorna za napake, ki so krite s proizvajalčevo garancijo.

Uporabnik se zavezuje, da bo strojno opremo po tej pogodbi uporabljal izključno za svoje potrebe in je ne bo dajal v nadaljnji najem tretjim strankam.

Po izteku najema strojne opreme bo uporabnik na pisno zahtevo ŠPICE v 8 dneh po pozivu omogočil ŠPICI, da odstrani najeto strojno opremo. Stroške odstranitve nosi uporabnik.

Če je po izteku veljavnosti pogodbe strojna oprema poškodovana ali ob vračilu ne deluje, je ponudnik upravičen do povračila stroškov škode in odprave napake.

Če uporabnik ob koncu najemnega razmerja ne želi omogočiti odstranitve strojne opreme, mora ŠPICI plačati pogodbeno kazen v znesku, ki je vrednostno enak 10 % najemne cene strojne opreme za vsak dan zamude, pri čemer plačilo te kazni ni podlaga za uporabo strojne opreme.

NEPLAČILO IN MIRUJOČE STANJE

Uporabnik mora račun plačati v roku 35 dni od dneva računa. Če storitev All Hours ni plačana v 30 dneh po zapadlosti, Oblačna storitev zapade v t. i. mirujoče stanje. V takšnem stanju se beleženje časa v realnem času še izvaja. Takšni mirujoči računi so v takšnem stanju 90 dni. V tem času se račun lahko ponovno aktivira zgolj s plačilom mesečnega zakupa, glede na ceno, ki je veljala v mesecu zadnje aktivne uporabe. Po 90 dneh se mirujoči računi samodejno izbrišejo.

TEHNIČNA PODPORA

ŠPICA uporabniku nudi tehnično podporo.

Zahtevo po tehnični podpori uporabnik posreduje pisno (na spletnem mestu ali na elektronski naslov podpore – help@allhours.com). Oddelek za podporo uporabnikom bo v razumnem roku (ponavadi isti ali naslednji delovni dan) odgovoril na take zahteve, vendar ne more jamčiti, da bo na takšne zahteve odgovoril v časovnem okviru, ki ustreza pričakovanjem uporabnika, ali da bo odgovor za uporabnika v celoti zadovoljiv.

RAZPOLOŽLJIVOST OBLAČNE STORITEV IN OMEJENO JAMSTVO 

ŠPICA jamči, da nerazpoložljivost spletne storitve All Hours skupaj ne bo daljša od 1 ure na mesec, pri čemer tako jamstvo velja samo za zahtevke na podlagi pisnih poročil o nerazpoložljivosti, ki jih predloži uporabnik. Vsako poročilo mora vsebovati točen čas in trajanje nerazpoložljivosti. Poročila o nerazpoložljivosti je treba vložiti najpozneje v 7 dneh po nerazpoložljivosti. 

Načrtovano vzdrževanje Oblačne storitve je izključeno iz jamstva. ŠPICA si bo v razumni meri prizadevala, da uporabnika o takšnem vzdrževanju obvesti vsaj 48 ur vnaprej z navedbo pričakovanega najdaljšega trajanja. 

Primeri nerazpoložljivosti, ki jih povzročijo ponudniki gostovanja, in sicer Microsoft Azure, storitve Amazon IoT in uporabnikovi internetni ponudniki, ali primeri, ki so posledica drugih vzrokov, na katere ŠPICA ne more vplivati, so izključeni iz jamstva. 

V jamstvo niso zajeti primeri nerazpoložljivosti, ki so zbrani s samodejnim nadzorom, a jih noben uporabnik ne zazna, in primeri, ki so krajši od 5 minut.

V primeru kršitve jamstva razpoložljivosti se stranki izda dobropis v višini 50 % zakupnine za mesec, v katerem je prišlo do kršitve jamstva.  

DAVKI

Vse cene so brez vseh davkov, dajatev ali pristojbin, ki jih nalagajo davčni organi. Stranke zunaj EU so odgovorne za plačilo vseh takih davkov, dajatev ali pristojbin. Stranke znotraj EU so obravnavane v skladu z davčno ureditvijo EU, kot sledi:

• Poslovnim strankam iz EU se slovenski DDV ne obračunava, morajo pa predložiti svojo registracijsko številko EU za DDV.

• Neposlovnim strankam iz EU se obračuna dodatnih 22 % slovenskega DDV.

• Vsem poslovnim in neposlovnim strankam iz Slovenije se obračuna dodatnih 22 % slovenskega DDV.

VELJAVNO PRAVO

Pogodba in morebitni zahtevki, povezani z njenim predmetom, se urejajo in razlagajo po slovenski zakonodaji, brez sklicevanja na njena kolizijska načela. Za vse spore bodo izključno pristojna sodišča v Ljubljani. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in Enotni zakon o transakcijah računalniških informacij (kjer je v veljavi) se za pogodbo ne uporabljata.

Stranka mora tožbo za kakršne koli zahtevke, ki se nanašajo na to pogodbo in njeno vsebino, vložiti v roku enega leta od dneva, ko je stranka izvedela ali bi po razumni preiskavi morala izvedeti za dejstva, ki so podlaga za zahtevek.

VELJAVNOST

Začetek veljavnosti: 01. 06. 2022

Zadnja posodobitev: 31. 05. 2022

Ta različica nadomešča vse prejšnje različice.

KONTAKTNE INFORMACIJE

Špica International d.o.o.

Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana

Slovenija, EU

www.spica.com