Prodaja:    
   
01 568 08 16
Izberite jezikLanguage

Pogoji poslovanja

All Hours storitev je spletna storitev delujoča po poslovnem modelu programska oprema kot storitev (“Oblačna storitev”), ki jo zagotavlja Špica International d.o.o. (“ŠPICA”) na podlagi pisne naročilnice. ŠPICA je tudi imetnik vseh pravic na in v povezavi s spletno stranjo www.allhours.com, njeno vsebino in programsko opremo.

Sprejetje Pogojev uporabe predstavlja sklenitev pogodbenega razmerja, ki je pravno zavezujoče med strankama ter ki velja dokler ni odpovedano s strani ene od pogodbenih strank. ŠPICA si pridržuje pravico spremeniti pogoje teh Pogojev uporabe brez predhodne objave. ŠPICA pa bo ne glede na to storila vse kar je razumno potrebno, da bo obvestila uporabnike o takšnih spremembah in dopustila možnost, da uporabnik v primeru nestrinjanja s takšnimi novimi pogoji, odstopi od pogodbe. ŠPICA ni, skladno s pogoji določenimi v teh Pogojih uporabe, odgovorna za nedosegljivost Oblačne storitve, napake, nedoslednosti v podatkih, ki se vodijo v All hours in za posledično škodo nastalo uporabniku zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe Oblačne storitve.

ŠPICA podeljuje uporabniku neizključno, ne-prenosljivo pravico za cel svet uporabe Oblačne storitve in pripadajoče dokumentacije izključno le za namene uporabnikovega poslovanja.

Oblačna storitev lahko vključuje integracije s spletnimi storitvami tretjih ponudnikov (drugih kot ŠPICA in njenih povezanih družb), do katerih se dostopa preko Oblačne storitve. Pogoji uporabe takšnih storitev so predmet uporabe predpisane s takšnim tretjim ponudnikom. Storitve tretjih ponudnikov niso del Oblačnih storitev in ti Pogoji uporabe zanje ne veljajo oz. učinkujejo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

All Hours zbira osebne podatke od svojih uporabnikov in kot Oblačna storitev omogoča uporabnikom, da tam obdelujejo osebne podatke v okviru njihovega poslovanja. Skladno z EU veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (GDPR oz. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) je ŠPICA obdelovalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo znotraj All hours. Uporabnik Oblačne storitve pa je upravljavec osebnih podatkov. Ti Pogoji uporabe se štejejo kot pogodba o obdelovanju osebnih podatkov skladno z GDPR. V kolikor želite pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, v podpisani papirnati verziji, nas kontaktirajte.

ŠPICA je zavezana k sodelovanju z uporabnikom skladno z zahtevami GDPR in se bo tako odzivala na utemeljene in v GDPR določene zahteve uporabnika. ŠPICA lahko takšno sodelovanje, ki je izven okvirja razumno pričakovane pomoči, tudi posebej zaračuna.

Osebne podatke se obdeluje v skladu z All Hours sporazumom o uporabi podatkov. 

TEHNIČNI UKREPI VARSTVA PODATKOV

ŠPICA ima ISO27001 certifikat zagotavlja sistema informacijske varnosti in ima uvedene vse potrebne ukrepe potrebne za zaščito podatkov v njenem upravljanju, še posebej varstvo pred nepooblaščenim dostopom in nepooblaščeno uporabo zbranih podatkov. Oblačna storitev All Hours dovoljuje administrativnim uporabnikom (admins), da hranijo, obdelujejo in upravljajo osebne podatke in informacije o drugih uporabnikih, kot na primer: zaposlenih, začasno zaposlenih oz. najetih delavavcev, podizvajalcev in druge. Administratorji so kot upravljavci osebnih podatkov odgovorni za zakonitost obdelave in zagotavljanje varstva zasebnosti takšnih oseb. ŠPICA sledi najboljšim poslovnim praksam glede zagotavljanja varstva osebnih podatkov kot naprimer varne povezave, kriptiranje podatkov, zagotavljanje sledljivosti, identifikacija in sistem uporabniških pravic, upravljanje podatkov, varna hramba in politike varnostnih incidentov. Podatki uporabnikov so varno shranjeni v varnem več uporabniškem (multi tanent) strežniškem okolju Microsoft Azure. Čeprav je ŠPICA ukrenila vse kar se razumno zahteva, da je minimizirala tveganja izgube podatkov, vključno z rednim arhiviranjem, ŠPICA ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube podatkov oziroma nezmožnost povrnitve podatkov. Za namene preprečevanj izgube podatkov zaradi varnostnih incidentov ŠPICA zagotavlja nemoten izvoz podatkov tekom trajanja aktivnega zakupa Oblačne storitve. ŠPICA se zavezuje uporabnike brez nepotrebnega odlašanja obveščati uporabnike o varnostnih indcidentih.

Uporabnik je odgovoren za svoje podatke, ki jih vnaša v Oblačno storitev ter pooblašča ŠPICO, da obdeluje takšne podatje z namenom zagotavljanja Oblačne storitve in njene podpore ter prenaša obdelovanje podatkov na svoje podizvajalce. Špica bo na zahtevo uporabnika razkrila vse podizvajalce.

Po končanem zakupnem razmerju bo ŠPICA izbrisala vse podatke s katerimi razpolaga, razen če veljavna zakonodaja glede rokov hrambe določa drugače.

POGOJI ZAKUPA

Zakup Oblačne storitve se plačuje na mesečni ali letni osnovi. Zakup se zaračuna na začetku zakupne dobe. Zakupnina se določa glede na število uporabnikov. Račun se izda glede na takrat veljaven ŠPICA cenik. Zakup se lahko odpove kadarkoli na način sledenja nastavitve/uporabniški račun v glavnem meniju ali preko elektronskega sporočila in sicer na help@allhours.com . ŠPICA lahko kadarkoli po lastni presoji preneha ali odpove uporabnikov račun oziroma ne dovoli sklenitve zakupnega razmerja.

Uporabnik ne sme pri uporabi Oblačne rešitve:

(a) Razen v primeru ko zakon to omogoča, izvajati povratni inženiring, dekompilacijo, kopiranje, prevod oziroma izdelovati izvedene produkte oziroma storitve.

(b) Nalagati vsebino oziroma podatke, ki so nezakoniti oziroma, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih strank, ali

(c) Izogibati, izigravati ali ogrožati varnosti Oblačne storitve.

ŠPICA lahko izdeluje in generira poročila o uporabi Oblačne storitve, glede na uporabo Oblačne storitve s strani uporabnikov. Takšne analize bodo anonimizirane in agregirane in se bodo štele za zaupne podatke. Primeri kako bodo rezultati takšnih analiz uporabljani so: optimizacija resursov in podpora storitvi, razvoj, optimizacija učinkovitosti storitve in razvoj novih produktov in storitev, spremljanje trendov in anonimno rangiranje.

ŠPICA jamči, da tekom trajanja zakupnega razmerja: (a) ta pogodba in pripadajoča dokumentacija primerno in pravilno opisuje administrativne, tehnične in organizacijske ukrepe glede varstva osebnih podatkov in nasploh podatkov, (b) ŠPICA ne bo v bistvenem delu znižala standardov varnosti Oblačne storitve, (c)Oblačna storitev bo v bistvenih delih delovala skladno s pripadajočo uporabniško dokumentacijo, (d) ne bo kršila registriranih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

V primeru kršitve jamstva, kot opisano zgoraj lahko uporabnikova samo prekine zakupno razmerje, razen v kolikor zakon neposredno ne podeljuje dodatnih upravičenj uporabniku.

ŠPICA ni odgovorna za škodo, vključujoč izgubo profita, izgubo podatkov, rezultata Oblačne storitve, ne funkcioniranje Oblačne storitve ali njenih funkcionalnosti če:

• Za škodo ŠPICA ni izključno odgovorna ali v primerih kjer Oblačna storitve ni uporabljena skladno s tu določenimi pravili ali pripadajočo dokumentacijo;

• Uporabnik ni primerno zagotovil svojega sodelovanja ali ni sledil ŠPICA navodilu oziroma priporočilu;

• Če je škoda posledica višje sile.

Skupna kumulativna odgovornost ŠPICE za škodo uporabniku je omejena na največ 10% vrednosti zakupnine plačane v zadnjih šestih mesecih pred nastankom dogodka iz katerega je nastala škoda, razen v primerih kjer je ŠPICA povzročila škodo uporabiku z veliko malomarnostjo ali naklepom.

NAJEM STROJNE OPREME

Poleg zakupa Oblačne storitve lahko uporabnik tudi najame strojno opremo (»strojna oprema«) če bo tako dogovorjeno v posebni naročilnici. Strojna oprema je v lastništvu ŠPICE, uporabnik pa pridobi samo pravico uporabe.

Uporabnik je izključno odgovoren za primerno upravljanje in zaščito strojne opreme. ŠPICA bo na zahtevo uporabnika zagotavljala storitve vzdrževanja z namenom zagotavljanja delujoče strojne opreme. Stroški vzdrževanja so vključeni v ceno najema strojne opreme. V primeru, da je za nastalo škodo oziroma uničenje strojne opreme odgovoren uporabnik, bo stroške popravila nosil izključno uporabnik.

ŠPICA bo odgovorna za napake kot so le te pokrite s proizvajalčevo garancijo.

Naročnik lahko uporablja najeto strojno opremo izključno le za svoje potrebe in ne sme strojno opremo dajati v nadaljni najem tretjim strankam.

Po zaključku roka najema bo uporabnik prenehal uporabljati strojno opremo in bo v roku 8 dni po zahtevi ŠPICA vrnil oziroma omogočil ŠPICI, da odstrani strojno opremo. Stroški takšne odstranitve so strošek uporabnika, ki se bo posebej zaračunal. Če bo ob koncu najema strojna oprema poškodovana ali bo nedelujoče bo ŠPICA upravičena do povrnitve nastale škode.

Če uporabnik ob koncu najema strojne opreme ne bo sodeloval s ŠPICO in bo onemogočal odstranitev strojne opreme bo takšen uporabnik zavezan ŠPICI plačati pogodbeno kazen v znesku, ki je vrednostno enak 10% najemne cene strojne opreme za vsak dan zamude, in sicer v roku 8 dni po pozivu ŠPICA.

NEPLAČILO ZAKUPNINE

Uporabnik mora račun za uporabo Oblačne storitve plačati v roku 8 dni od dneva računa. Če storitev All Hours ni plačana v roku enega meseca po zapadlosti, Oblačna storitev zapade v tim. mirujoče stanje. V takšnem stanju se beleženje časa še izvaja. Takšni mirujoči računi so v takšnem stanju 90 dni, po tem roku pa se izbrišejo. Račun se lahko ponovno aktivira s plačilom mesečnega zakupa, glede na ceno, ki je veljala v mesecu zadnje aktivne uporabe.

TEHNIČNA PODPORA

Špica uporabniku nudi tehnično podporo na področju uporabe storitve.

Zahtevo po tehnični podpori uporabnik posreduje pisno (na spletnem mestu ali na elektronski naslov podpore – help@allhours.com). Špica bo v razumnem roku (ponavadi isti ali naslednji delovni dan) odgovorila na take zahteve, vendar ne more jamčiti, da bo na takšne zahteve odgovorila v časovnem okviru, ki ustreza pričakovanjem uporabnika ali da bo odgovor za uporabnika v celoti zadovoljiv.

DAVKI

Cene Oblačnih storitve so neto cene brez vključenega DDV.

PRISTOJNO PRAVO

Spori iz teh Pogojev uporabe se bodo presojali po pravu Repeblike Slovenije, za spore pa bo pristojno sodišče v Ljubljani. Stranka mora začeti s postopkom glede zatrjevane ŠPICA kršitve teh Pogojev uporabe in pripadajoče dokumentacije v roku enega leta od dneva, ko je stranka izvedela za kršitev, ki je osnova zahtevku po teh Pogojih uporabe.

VELJAVNOST

Začetek veljavnosti: 3.3.2020

Ta verzija nadomešča in razveljavlja vse prejšnje verzije pravil uporabe.

KONTAKTNE INFORMACIJE

Špica International d.o.o.

Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana

Slovenija, EU

www.spica.com